ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
32 م ن/96/20 احداث شلتر خودروهاي آتش نشاني احداث شلتر خودروهاي آتش نشاني شركت خوارزمي بندرامام مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1396/06/31
33 م ن/96/28 پروژه تغيير كاربري مخازن تولوئن پروژه تغيير كاربري مخازن تولوئن شركت فرآورش مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1396/06/31
34 ت م ن/95/62 استفاده از مشاور جهت انجام خدمات مطالعه ، طراحي و تهيه اسناد مناقصه شركت خوارزمي استفاده از مشاور جهت انجام خدمات مطالعه ، طراحي و تهيه اسناد مناقصه شركت خوارزمي مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1396/06/31