ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی خرید اسناد
12 م ن/96/21 دكوراسيون و تجهيزات سمعي بصري عمليات اجرايي دكوراسيون و تجهيزات سمعي بصري سالن آمفي تئاتر و سالن ورزشي و ... مجموعه آفتاب چغاخور مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی
13 م ن/96/16 تعميرات مخزن انجام كارهاي تعميراتي بر روي مخزن FB-221B مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی