ش-ثبت ش-من/مز موضوع معامله شرح مختصر نوع معامله فرآیند معامله استعلام ارزیابی کیفی تاریخ اتمام مهلت خرید
51 م ن/96/38 راهبري تاسيسات خدمات اجتماعي راهبري تاسيسات خدمات اجتماعي مناقصه یک مرحله ایی توام با استعلام ارزیابی کیفی 1396/09/05